Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Σκοπός των Ηλεκτρονικών Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον, οι σημειώσεις αποσκοπούν να γίνουν χρήσιμο εργαλείο για τους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, ιδίως σε σχέση με τα οικονομικά μαθήματά του.

Οι σημειώσεις αυτές καλύπτουν τις εξής θεματικές ενότητες της οικονομικής θεωρίας:

Οι ηλεκτρονικές σημειώσεις οργανώνονται σε δυο επίπεδα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους (links). Το πρώτο επίπεδο των ψηφιακών σημειώσεων περιλαμβάνει τις βασικές οικονομικές έννοιες για κάθε μία από τις τέσσερις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες και είναι διαθέσιμο σε μορφή Acrobat Reader. Στο δεύτερο επίπεδο επιχειρείται αναλυτικότερη παρουσίαση των θεωρητικών υποδειγμάτων και παρουσιάζονται παραδείγματα. Αυτή η οργάνωση παρέχει στον αναγνώστη την δυνατότητα, αν το επιθυμεί, να εμβαθύνει τη μελέτη του, προκειμένου να αποκτήσει μια γενικευμένη θεώρηση των οικονομικών φαινομένων.

Οι σημειώσεις αυτές στηρίχθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, σε αρκετά εισαγωγικά εγχειρίδια οικονομικής θεωρίας. Τα παραδείγματα αντλήθηκαν από εκθέσεις διεθνών οργανισμών. Σημαντική βιβλιογραφική πηγή αποτέλεσαν οι Σημειώσεις για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία της Σωτηρίας Θεοδωροπούλου, η οποία είχε τη διδακτική ευθύνη αυτού του σεμιναρίου από το 1997 μέχρι το 2004. Στην επιμέλεια των σημειώσεων συνέβαλε η Σοφία Μιχαλάκη.

Το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία διεξάγεται με την επίβλεψη του Νίκου Κουτσιαρά.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

Κυριάκος Φιλίνης
Χρήστος Τριαντόπουλος