Έρευνητική Υποστήριξη

Στις εγκαταστάσεις του κτιρίου όπου βρίσκεται το ΠΜΣ, λειτουργούν εξειδικευμένα κέντρα, τα οποία θεσμοθετήθηκαν από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό την προαγωγή της έρευνας σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία αλλά και τη παροχή ευκαιριών σε νέους ερευνητές και φοιτητές για την απόκτηση εμπειριών, μέσω της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες αυτών των εργαστηρίων.


Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής

Αιόλου 42-44, 10560, Αθήνα

Τηλ: 210 368 9535

Website: http://eeep.pspa.uoa.gr

E-mail: eeep@pspa.uoa.gr

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2002 βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 278/2002 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ερευνητικό και εκπαιδευτικό φορέα που λειτουργεί εντός Πανεπιστημίου διατηρώντας ωστόσο ευρεία διοικητική και οικονομική αυτονομία. Το Eργαστήριο στοχεύει τόσο στην εξειδικευμένη μελέτη και διακλαδική προσέγγιση του φαινομένου της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης όσο και στην προώθηση του διαλόγου σε επιστημονική βάση.


Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς

Αιόλου 42-44, 10560, Αθήνα

Τηλ: 210 368 8935

Website: http://www.emmedia.gr

E-mail: emmedia@pspa.uoa.gr

Το Εργαστήρι Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ) ιδρύθηκε το 2000 με το Π.Δ. 292/2000, στα πλαίσια του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να ικανοποιήσει την ανάγκη της χώρας μας από ένα βήμα αποκλειστικής μελέτης της μετανάστευσης και διασποράς, όπως αυτές βιώνονται σήμερα στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως.


Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων

Αιόλου 42-44, 10560, Αθήνα

Τηλ: 210 368 9594

Website: http://emes.pspa.uoa.gr

E-mail: emes@pspa.uoa.gr

Το Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων λειτουργεί από το 2003 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Aντικείμενο δραστηριότητας του Εργαστηρίου αποτελεί η προσέγγιση θεμάτων που εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο των ελληνογερμανικών πολιτικών, οικονομικών,πολιτισμικών και ακαδημαϊκών σχέσεων, όπως διαμορφώνονται σε διμερή βάση, εντός του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου και σε σύνδεση με τις διεθνείς εξελίξεις.


Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) - 2003

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Π.Κ. Ιωακειμίδης

Website: http://pened2003.pspa.uoa.gr

"Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ"
Στόχος του υποέργου του ΠΕΝΕΔ 2003 (κωδικός έργου 03 ΕΔ290) είναι η εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων για τη διαμόρφωση της μελλοντικής Ε.Ε. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να δώσουν πλήρη και σαφή εικόνα της υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβάλουν στην κατανόηση και εξοικείωση των αρμόδιων φορέων σε εθνικό επίπεδο (Ελλάδα) με αυτά. Οι τρεις διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο πλαίσιο του έργου καλύπτουν τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές πτυχές της μελλοντικής διαμόρφωσης της Ε.Ε. Πραγματεύονται ζητήματα που περιλαμβάνονται στη γενικότερη συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης: εξωτερική πολιτική, άμυνα και εκπροσώπηση της ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών στη λήψη αποφάσεων.