Γενικές Πληροφορίες

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές ιδρύθηκε το 1994 με αρχική ονομασία "Ευρωπαϊκή Οργάνωση και Διπλωματία".
Κύριος στόχος του είναι η κάλυψη της ανάγκης για παροχή εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Σημαντικό χαρακτηριστικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα, η εξέταση δηλαδή των ευρωπαϊκών και διεθνών φαινομένων από διαφορετικές οπτικές γωνίες και επιστημονικές προσεγγίσεις. Αυτή η επιλογή αντανακλά την πολυπλοκότητα των καταστάσεων και την αλληλεξάρτηση των παραγόντων στον πραγματικό κόσμο. Κατά συνέπεια, οι 25 πτυχιούχοι που κάθε χρόνο επιλέγονται για να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ μπορούν να προέρχονται από μεγάλο εύρος πανεπιστημιακών τμημάτων. Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να προχωρήσουν στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.