Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ. «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές»

 

1. Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 25. Κάθε χρόνο ο Τομέας μπορεί να ορίζει αριθμό επιλαχόντων οι οποίοι παίρνουν τη θέση φοιτητών που για οποιοδήποτε λόγο εγκαταλείπουν τις σπουδές τους μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο.

2. Μετά από προκήρυξη στο διαδίκτυο, η επιλογή διεξάγεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τον νόμο και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από ένα Τμήμα που αναφέρεται στην προκήρυξη.

4. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Προηγούνται δύο εισαγωγικά φροντιστήρια το καθένα στην αρχή του πρώτου και δευτέρου εξαμήνου.

5. Τα εισαγωγικά φροντιστήρια παρακολουθούνται υποχρεωτικά, το δε πρώτο  τόσο από τους επιτυχόντες όσο και από τους επιλαχόντες, εφόσον αυτοί επιθυμούν να καταλάβουν θέση στο ΠΜΣ η οποία ενδεχομένως θα εκκενωθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαπενθήμερου.

6. Μετά το πέρας του εισαγωγικού φροντιστηρίου, οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα μαθήματα ανά εξάμηνο για τρία διδακτικά εξάμηνα.

7. Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 3 ώρες εβδομαδιαίως. Στο κάθε μάθημα ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει μια μη απαλλακτική εργασία (όχι μεγαλύτερη από 4.000 λέξεις) και να εξεταστεί προφορικώς ή γραπτώς στο πέρας του εξαμήνου.

8. Κάθε μάθημα στο ΠΜΣ αντιστοιχεί σε 10 διδακτικές μονάδες. Η βαθμολόγηση γίνεται με κλίμακα από 0 έως 10. Προβιβάσιμος βαθμός σε κάθε μάθημα είναι το πέντε (5). Υπάρχει δικαίωμα επανεξέτασης από δύο διδάσκοντες μόνο μια φορά, για μεν τους φοιτητές του πρώτου έτους τον Σεπτέμβριο, για δε τους φοιτητές του γ’ εξαμήνου τον Ιούνιο. Δικαίωμα επανεξέτασης έχουν όσοι απέτυχαν μόνο σ’ ένα μάθημα ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από τον κατάλογο των φοιτητών του ΠΜΣ.

9. Η συμμετοχή στα εισαγωγικά φροντιστήρια, στα μαθήματα και στα σεμινάρια του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Όποιος φοιτητής-τρια υπερβεί τις δύο (2) απουσίες σ’ ένα μάθημα θεωρείται ότι απέτυχε. Υποχρεούται συνεπώς σε εξέταση κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο. Με ίδιο αριθμό απουσιών σε δύο τουλάχιστον μαθήματα και μετά από απόφαση του Τομέα, ο φοιτητής διαγράφεται.

10.Στο τέλος κάθε εξαμήνου γίνεται αξιολόγηση από τους φοιτητές με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο. Ο Διευθυντής/τρια ενημερώνει σχετικά τον Τομέα.

11.Στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν μεταπτυχιακή εργασία υπό την εποπτεία ενός διδάσκοντος. Η μεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί σε 40 διδακτικές μονάδες. Ανώτατη έκταση της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζονται οι 10.000 λέξεις. Ο τρόπος και η μέθοδος που συντάσσεται η  μεταπτυχιακή εργασία πρέπει να συνάδει με τον διεθνώς αποδεκτό τρόπο έρευνας και συγγραφής  μεταπτυχιακών εργασιών.

12.Η μεταπτυχιακή εργασία παραδίδεται σε τρία αντίτυπα στη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία προωθεί τα δύο αντίτυπα στον επιβλέποντα καθηγητή και τον δεύτερο βαθμολογητή. Η παράδοση της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται έως την 30η Ιουνίου κάθε έτους. Η μη παράδοση της εργασίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία συνεπάγεται την απόρριψη του φοιτητή και τη διαγραφή του μετά από απόφαση του Τομέα.

13.Η μεταπτυχιακή εργασία βαθμολογείται από τον επιβλέποντα καθηγητή και ένα δεύτερο βαθμολογητή, ο οποίος ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Αν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των τριών βαθμών, τότε θα υπάρχει και τρίτος βαθμολογητής. Η κλίμακα βαθμολογίας της είναι από 0 έως 10. Απορρίπτεται η εργασία αν ο τελικός βαθμός είναι κάτω του πέντε (5). Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής μπορεί να την υποβάλει εκ νέου  την 30ή  Ιουνίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.  Νέα αποτυχία συνεπάγεται  διαγραφή.

14.Το ΠΜΣ δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές του ΠΜΣ. Ο αριθμός των υποτροφιών και οι προϋποθέσεις απονομής τους αποφασίζονται κάθε χρόνο από τον Τομέα. Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη αποτελούν οι επιδόσεις και η οικονομική κατάσταση των φοιτητών. Ο\Η υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίζει το Διοικητικό και Ερευνητικό Έργο ενός ή περισσοτέρων μελών ΔΕΠ. Ο εποπτεύων καθηγητής ορίζει  τον χρόνο εργασίας που δεν μπορεί να ξεπερνά τις 20 ώρες εβδομαδιαίως.

15.Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα του ΠΜΣ και την εξέταση τυχόν ενστάσεων είναι η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, η οποία αποτελείται από τον/την Διευθυντή/ρια  του ΠΜΣ, δύο επιπλέον μέλη και τρία αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής εκλέγονται από τον Τομέα για μονοετή θητεία.

16.Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπροσωπούνται  στις συνεδριάσεις του Τομέως σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.

17.Η αντιγραφή τιμωρείται με διαγραφή.