Δίδακτρα και Υποτροφίες

Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων που ανέρχονται, το έτος 2013-2014, σε 881 ευρώ ετησίως. Τα δίδακτρα καταβάλλονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Με απόφαση του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών έχει καθιερωθεί ο θεσμός χορήγησης υποτροφιών σε συγκεκριμένο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών και των δύο ετών, μέσω της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής των ετήσιων διδάκτρων.