ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

Για την κατανόηση των δύο όρων, κρίνεται σκόπιμη η παράθεση των δεικτών (που χρησιμοποιούνται από τη -διεθνή- ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς) βάσει των οποίων εκτιμώνται τόσο η οικονομική μεγέθυνση των εθνικών οικονομιών, όσο και η οικονομική τους ανάπτυξη. Η οικονομική μεγέθυνση υπολογίζεται με την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ.
Η οικονομική ανάπτυξη, αντιθέτως, υπολογίζεται με ένα μείγμα δεικτών. Για παράδειγμα, ο ΟΗΕ χρησιμοποιεί το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (United Nations's Human Development Index -HDI), ο οποίος περιλαμβάνει το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, το προσδόκιμο ζωής και το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού.
Κατά τον ΟΟΣΑ η οικονομική ανάπτυξη είναι μια έννοια που εμπεριέχει και την ευημερία και συνεπώς την καθιστά μια πιο ολιστική έννοια από την οικονομική μεγέθυνση. Συνεπώς, θα πρέπει να συνεκτιμούνται ο ελεύθερος χρόνος, το περιβάλλον, η κοινωνική συνοχή, η κατανομή του εισοδήματος κ.α.
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται έντονα ο όρος της αειφόρου ανάπτυξης τόσο στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, όσο και στην πολιτική ατζέντα των θεσμών διακυβέρνησης (πχ ΕΕ). Ως αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτής, έχει προταθεί ο δείκτης του κατά κεφαλήν πλούτου, ο οποίος περιλαμβάνει το ενεργητικό, το ανθρώπινο, το φυσικό, το περιβαλλοντικό κεφάλαιο και τους θεσμούς. Η μείωση του δείκτη αυτού συνεπάγεται αφαίμαξη των πόρων μιας χώρας και περιορισμό της ικανότητας των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

 

...επιστροφή.