ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ;

Ως οικονομική μεγέθυνση ορίζεται η ποσοστιαία ετήσια μεταβολή του παραγόμενου προϊόντος μιας οικονομίας. Ο όρος οικονομική μεγέθυνση χρησιμοποιείται συχνά έναντι του όρου οικονομική ανάπτυξη και το αντίστροφο. Γενικότερα, ως μεγέθυνση ορίζεται η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή μιας μεταβλητής (στη συγκεκριμένη περίπτωση του εισοδήματος ή του παραγόμενου προϊόντος) και συνεπώς αποτελεί έναν ποσοτικό δείκτη. O όρος οικονομική ανάπτυξη είναι ένας (κυρίως) ποιοτικός δείκτης, ο οποίος σχετίζεται με τις δυνατότητες ικανοποίησης των ατομικών και κοινωνικών αναγκών.
Το περιεχόμενο των δύο όρων είναι, κυρίως, συμπληρωματικό, καθώς η οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει την οικονομική μεγέθυνση. Eνδέχεται, όμως, η εφαρμογή κάποιων πολιτικών μεγέθυνσης να περιορίζουν τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης (Για περισσότερα).

1.2 ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ;

Το επίπεδο του δυνητικού προϊόντος (potential output) μιας οικονομίας αντιστοιχεί στο επίπεδο προϊόντος που παράγεται, όταν απασχολούνται πλήρως οι ποσότητες όλων των παραγωγικών της συντελεστών (Κεφάλαιο, Εργασία, Γη, Πρώτες Ύλες, Τεχνική Γνώση) δεδομένης της τεχνολογίας.
Όπως προκύπτει από τη συνάρτηση παραγωγής, η αύξηση του δυνητικού προϊόντος μπορεί να προέλθει είτε από την αύξηση των ποσοτήτων των παραγωγικών συντελεστών είτε από τη βελτίωση της τεχνολογίας. Η συνάρτηση παραγωγής δίνει τη μέγιστη ποσότητα προϊόντος που μπορεί να παραχθεί για κάθε ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών. Αν οι παραγωγικοί συντελεστές είναι μόνο η εργασία (L) και το κεφάλαιο (K), τότε η συνάρτηση παραγωγής είναι της μορφής :

Y=f(K,L)

Σημαντικό για την αναπτυξιακή πορεία μιας οικονομίας θεωρείται το οριακό προϊόν κάθε παραγωγικού συντελεστή, το οποίο, στη βραχυχρόνια περίοδο είναι (συνήθως) φθίνων, ενώ μακροχρόνια οι μεταβολές των παραγωγικών συντελεστών κατά ένα ποσοστό δεν οδηγούν απαραίτητα σε αναλογική αύξηση του παραγόμενου προϊόντος.


Προηγούμενη Σελίδα - Επόμενη Σελίδa