Κεφάλαιο (Capital): αποτελείται από το απόθεμα των μηχανημάτων, τα κτίρια και τα αποθέματα των πρώτων υλών με τα οποία συνδυάζονται οι υπόλοιποι παραγωγικοί συντελεστές για την παραγωγή προϊόντος. Η αύξηση του διαθέσιμου κεφαλαίου ανά εργαζόμενο, αυξάνει το συνολικό προϊόν. Για την διατήρηση του κατά κεφαλήν κεφαλαίου σε σταθερό επίπεδο απαιτείται η πραγματοποίηση επενδύσεων,οι οποίες να καλύπτουν τόσο την απόσβεση του κεφαλαίου, όσο και την αύξηση του πληθυσμού.

...επιστροφή.