Εργασία (Labour):  η ποσότητά της επηρεάζεται τόσο από τον αριθμό των εργαζομένων, όσο και από τις ώρες απασχόλησής τους. Συνεπώς, μια αύξηση του παραγωγικού συντελεστή εργασία μπορεί να προέλθει τόσο από την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, όσο και από την αύξηση των ωρών απασχόλησης, παράγοντες που εξαρτώνται, κυρίως, από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παραγωγικότητα της εργασία. Ορίζεται ως η ενσωμάτωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στον παραγωγικό συντελεστή εργασία. Η αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου μπορεί να βελτιωθεί είτε μέσω πολιτικών βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήματος  είτε μέσω της παραγωγικής διαδικασία και των οικονομιών εκμάθησης (learning by doing).

...επιστροφή.