Γη (Land): ως παραγωγικός συντελεστής θεωρείται κρίσιμης σημασίας, κυρίως, για τις αγροτικές οικονομίες. Στα υποδείγματα μεγέθυνσης  η γη είανι ο κατεξοχήν σταθερός παραγωγικός συντελεστής, η αύξηση του οποίου θεωρείται ότι πλέον επιτυγχάνεται, κυρίως, μέσω της αύξηση των εκμεταλλεύσιμων εκτάσεών της.

...επιστροφή.