Τεχνική Γνώση (technical knowledge): περιλαμβάνει το απόθεμα γνώσεων σχετικά με την παραγωγή των προϊόντων. Η αύξηση των τεχνικών γνώσεων μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω των εφευρέσεων (ανακάλυψη νέων γνώσεων) είτε μέσω των καινοτομιών (ενσωμάτωση των νέων γνώσεων στη διαδικασία παραγωγής). Oι εφευρέσεις και οι καινοτομίες επηρεάζονται από την Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development - R&D), για την πραγματοποίηση της οποίας απαιτείται η κρατική παρέμβαση λόγω των εξωτερικών επιδράσεων (externalities) που την χαρακτηρίζουν. Το κράτος μέσω του θεσμικού πλαισίου κατοχύρωσης των ευρεσιτεχνιών, αλλά και της επιδότησης της Έρευνας και Ανάπτυξης, επιτυγχάνει την ανάπτυξή της σε κοινωνικά επιθυμητό επίπεδο.


...επιστροφή.