Αν στην παραπάνω συνάρτηση παραγωγής θέλαμε να ενσωματώσουμε και την τεχνολογική πρόοδο, τότε θα λάμβανε την μορφή Y=Αf(K,L) με το Α να εκφράζει ακριβώς αυτή τη μεταβλητή.

...επιστροφή.