Το οριακό προϊόν (Marginal Product) κάθε παραγωγικού συντελεστή δείχνει πόσο θα αυξηθεί η παραγόμενη ποσότητα προϊόντος, αν αυξηθεί η ποσότητα ενός παραγωγικού συντελεστή κατά μία μονάδα (οριακά) δεδομένων των ποσοτήτων των άλλων παραγωγικών συντελεστών. Μαθηματικά διατυπωμένο το Οριακό Προϊόν είναι η πρώτη παράγωγος της συνάρτησης παραγωγής ως προς τον παραγωγικό συντελεστή. Για παράδειγμα, στην παραπάνω συνάρτηση παραγωγής το οριακό προϊόν της εργασίας (MPL) δίδεται από τον τύπο MPL= dY/dL.

...επιστροφή.