2.1.4  Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΡΥΘΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;

Έατω ότι η οικονομία βρίσκεται σε μια σταθερή κατάσταση Ε (με κατά κεφαλήν κεφάλαιο k*και προϊόν  και y*(Σχήμα 5). Η αύξηση του ρυθμού αποταμίευσης (από s σε s') θα μετατοπίσει προς τα πάνω την καμπύλη s*f(k) με αποτέλεσμα η οικονομία να βρεθεί σε μια νέα σταθερή κατάσταση (E') με υψηλότερο κατά κεφαλήν κεφάλαιο (k**) και προϊόν (y**).

Σχήμα 5. Η Σταθερή Κατάσταση.


Προηγούμενη Σελίδα - Επόμενη Σελίδa