3. ΝΕΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ.

Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Solow, η τεχνολογική πρόοδος ορίζεται εξωγενώς. Ο ρόλος του κράτους στην αναπτυξιακή πορεία μιας χώρας είναι περιορισμένος, καθώς αποδέχεται τις υποθέσεις της Νεοκλασικής Θεωρίας. Οι οικονομίες θα συγκλίνουν ως αποτέλεσμα της Υπόθεσης της Σύγκλισης.

Οι Νέες Θεωρίες Μεγέθυνσης ορίζουν ενδογενώς την τεχνολογική γνώση (technical knowledge), η οποία μπορεί να βελτιωθεί μέσω της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). Η τεχνολογική γνώση αυξάνει την παραγωγικότητα των παραγωγικών συντελεστών και συνεπώς το δυνητικό προϊόν μιας οικονομίας. Επίσης, σύμφωνα με αυτές η μεγέθυνση δεν είναι μια προβλέψιμη διαδικασία, αλλά εξαρτάται από μια σειρά πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων.

Οι νέες Θεωρίες Μεγέθυνσης δίνουν έμφαση:

1. Στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο

2.Στην Τεχνολογία

3. Στις Εξωτερικές Οικονομίες

4. Στην αντιστοιχία μεταξύ θεσμών, κοινωνικών δομών και οργάνωσης παραγωγής


Προηγούμενη Σελίδα - Επόμενη Σελίδa