2.1 ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ SOLOW.

Το υπόδειγμα οικονομικής μεγέθυνσης του Robert M. Solow δείχνει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της αύξησης του αποθέματος κεφαλαίου, της αύξησης του εργατικού δυναμικού και της τεχνολογικής προόδου.
Η συνάρτηση παραγωγής της οικονομίας είναι η Y=f(K,L) και εμφανίζει σταθερές αποδόσεις.

2.1.1 Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2.1.1.1 ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΠΡΟΪΟΝ.

Εκφράζοντας τη συνάρτηση παραγωγής σε όρους κατά κεφαλήν μεγεθών (κάνοντας την υπόθεση ότι το σύνολο του πληθυσμού ανήκει στο εργατικό δυναμικό), λαμβάνει τη μορφή :

Y/L=f(K/L,L/L)>y=f(k,1) >y=f(k) (1)

Από την εξίσωση προκύπτει το συμπέρασμα ότι το κατά κεφαλήν προϊόν είναι συνάρτηση του κατά κεφαλήν κεφαλαίου. Μάλιστα, ύστερα από ένα σημείο, διαδοχικές αυξήσεις του κατά κεφαλήν κεφαλαίου αυξάνουν το κατά κεφαλήν προϊόν, αλλά με φθίνοντα ρυθμό ως αποτέλεσμα του Νόμου της Φθίνουσας Απόδοσης.

Σχήμα 1. Συνάρτηση παραγωγής


Προηγούμενη Σελίδα - Επόμενη Σελίδa